Vedtekter Gruakollen Grendelag og Gruakollen Garasjelag

Sist revidert: Årsmøte 16. mars 2022

§ 1. Grendelaget er eier av fellesarealet gnr. 67, bnr. 266. Grendelaget skal ivareta medlemmenes interesser hva angår disponering av fellesarealet samt vedlikehold av dette. Fellesarealet er overført med 1/280 til hver av de 280 husstander som til enhver tid er hjemmelshaver i vårt boligområde.

§ 2. Hver husstand som eier boligen, har plikt og rett til å være medlem av grendelaget. Ved valg og eventuelle avstemminger om disposisjon av fellesarealet har hver husstand 1 stemme. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 3. Hver eier plikter å bære sin del av utgiftene i forbindelse med fellesarealet. Hver eier er forpliktet til å motta valg til styret. En som har vært valgt, kan si nei til gjenvalg i 5 år.

§ 4. Styret i Gruakollen Grendelag består av 8 medlemmer og 1 varamedlem med møteplikt. Styrets sammensetning: Leder, Nestleder, Leder garasjelaget, kasserer, sekretær, styremedlem, to styremedlemmer fra styret i garasjelaget og 1 varamedlem til styret i Gruakollen Grendelaget. Leder og nestleder skal ikke velges samme år. Halvparten av styremedlemmer har ikke samme valgperiode som de andre styremedlemmene. 1 varamedlem velges for en periode på ett år. Årsmøte velger 2 medlemmer til valgkomité for en periode på to år.

§ 5. Årsmøte avholdes en gang hvert år innen utgangen av mars måned. På dette møtet skal regnskapet og årsrapport for den foregående periode framlegges. Styret skal ha honorar som fastsettes av årsmøte, og får fullmakt til fordeling av honoraret.

§ 6. Fellesmøte avholdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst 10% av medlemmene ber om det. Innkallelse til fellesmøter skal annonseres minst 1 uke før møte finnes sted. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Alle avgjørelser av økonomisk betydning for medlemmer skal avgjøres på årsmøtet. Alle beslutninger skjer med simpelt flertall av de tilstedeværende, bortsett fra vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.

§ 7. Der forholdene ligger til rette for justering av tomtegrensen mellom privattomter og fellesareal, kan styret i Gruakollen grendelag gi tillatelse til at det kan søkes kommunen om ny grensejustering. Dette gjelder kun små endringer som faller naturlig ut fra tomtenes form og som kan bedre helhetsinntrykket i området.
Søknad om grensejustering må sendes gjennom styret i grendelaget.
Søkeren må selv betale for ny oppmåling og andre utgifter som måtte påløpe. Eventuelle klager eller spørsmål rettes skriftlig til styret ved lederen. Nabokrangel blir ikke betegnet som klagesak, såfremt fellesareal ikke berøres.

§ 8. Styrets medlemmer er fritatt for grendelagsavgift.

§ 9. Medlemmer av grendelaget oppfordres til å ta hensyn til naboer. Utilbørlig støy som er til sjenanse, bør opphøre mellom kl 23.00-07.00.

Straffeloven: § 350. Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer:

 1. Den alminnelige fred og orden,
 2. Den lovlige ferdsel,
 3. Omgivelsenes nattero eller
 4. Omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir tross pålegg om å fjerne seg,

Straffes med bøter eller fengsel inntil to måneder. På samme måte straffes den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre. Medvirkning straffes på samme måte.

§ 10. Parkering

Alle felles parkeringsplasser er skiltet iht regler for privatrettslig parkering. Det er forbudt å hensette biler på Gruakollen Grendelags parkeringsplasser og fellesareal. Bilen(e) blir borttauet for eiers regning og risiko.

§ 11. Taushetsplikt

Styret har plikt til å hindre at uvedkommende får tilgang på den kunnskapen styret får om en sak i forbindelse med styrearbeidet. I praksis gjelder dette særlig personopplysninger, og med det menes opplysninger som kan knyttes til en person - personlig, familiært, økonomisk m.m.

Taushetsplikten gjelder imidlertid kun overfor uvedkommende, altså faktiske og juridiske personer som ikke har noen berettiget interesse av opplysningen.

Vedtekter for Realsameiet Gruakollen Garasjelag
(Revidert pr. 16.03.2022 – Årsmøte Gruakollen Grendelag)

§1 Garasjelagets formål

Den faste eiendom gnr 67 bnr 266 i Lunner kommune er et realsameie som eies med 1/277 av beboerne/eierne i Gruakollen Grendelag. Realsameiet Gruakollen Garasjelag er et lag som forvalter sameiets retter og plikter når det gjelder den enkelte andelseiers rett til å etablere og drifte felles garasjeanlegg på eiendommen.

Realsameiet Gruakollen Garasjelag (Garasjelaget) er underlagt styret i Gruakollen Grendelag. Garasjelaget fører ikke eget regnskap, og kostnader knyttet til drift av Garasjelaget skal gå gjennom styret i Gruakollen Grendelag.

Garasjelagets oppgave er å drifte og sørge for at garasjene til enhver tid fungerer etter sitt formål.

Garasjelaget eies og drives av andelshaverne i henhold til egne vedtekter og de retningslinjene for drift som årsmøtet fastsetter.

 § 2 Årsavgift

Til dekning av nødvendig forsikring, vedlikehold og drift av garasjeanlegget, skal det innbetales en årsavgift fra hver enkelt andelshaver som disponerer en garasjeplass. Årsavgiften fastsettes på årsmøtet i Gruakollen Grendelag hvert år.

Årsavgiften kan differensieres avhengig av den enkeltes garasjeplass alder og behov for vedlikehold og drift.

§ 3 Styre

Det velges eget styre for Garasjelaget. Styret består av styreleder og to styremedlemmer. Valgperioden er to år for styreleder og styremedlemmer, men disse velges på ulike år. Styret er underlagt styret for Gruakollen Grendelag. Styret velges på årsmøtet for Grendelaget. Styrets oppgave er å følge opp den løpende driften av garasjeanlegget og påse at vedtektene blir fulgt. Styret avholder møter etter behov.

§4 Stemmerett

Stemmerett har kun den andelshaver som til enhver tid er gitt disposisjonsrett til en garasjeplass. En disposisjonsrett til garasjeplass gir rett til en stemme.

§5 Bruksrett

Det er styret som tildeler den enkelte andelshaver bruksrett over garasjeplassen(e). Bruksretten gir vedkommende rett til å disponere over garasjeplassen innenfor de rammer vedtektene bestemmer. Bruksretten gir rett til å leie ut garasjeplassen til andre andelshavere i Gruakollen Grendelag.

Den enkelte andelshavers bruksrett til den enkelte garasjeplass inntas i vedtektene som eget vedlegg til vedtektene. Bruksretten kan tinglyses på den eiendom/boligen andelen er knyttet til og/eller på den faste eiendom gnr. 67 bnr. 266 i Lunner kommune. Se vedlegget nederst i vedtektene.

Bruksretten følger boligen/andelen.

§6 Andelshavernes plikter

 1. Andelshaverne forplikter seg til enhver tid å følge de fastsatte vedtekter for Garasjelaget og Gruakollen Grendelag.
 2. Andelshaver forplikter seg til å oppfylle de påløpende økonomiske kostnader knyttet til ordinært vedlikehold og drift av den garasjerekke hvor andelshaver har sin garasjeplass.
 3. Andelshaver plikter å etterkomme pålegg fra styret om å foreta nødvendig ekstraordinært vedlikehold/snømåking på sin garasjeplass innen de frister som er bestemt. Ved overskridelse av fristen plikter andelshaver å dekke de nødvendige kostnader for arbeidet.
 4. Andelshaver/disponent plikter å påse at det ikke oppstår skade eller unødig fare for skade på garasjeanlegget eller andre andelshaveres eiendom.
 5. Dersom andelshaver oppdager skade, lekkasje etc, plikter andelshaver å meddele dette til Garasjelagets styre straks.
 6. Andelshaver plikter å gi Garasjelaget tilgang til sin garasje i forbindelse med nødvendig vedlikehold/utbedring av skade.
 7. Opplegg i privat regi, f.eks. kontakter, ekstra lys, elbillader eller annet er ikke tillatt.
 8. Alle andelseiere i Garasjelaget er kollektivt ansvarlig for totalt strømforbruk ved garasjeanleggene. Med unntak av §7. 
 9. Det er tillatt å benytte motor og kupévarmer i garasjen maks to timer pr døgn.
 10. Det er ikke tillatt å benytte skjøtekabler fra garasjen og ut for å varme opp biler, campingvogn og bobiler.

§7 Elbil

 • Andelshaver som har behov for Elbil lading, plikter å anskaffe den ladestasjonen som Garasjestyret til enhver tid har bestemt. Hver andelshaver bestiller denne hos den leverandør Garasjestyret har avtale med, og leverandør fakturerer direkte andelshaver for ladeboks inkludert installasjon.
 • Andelshavere med elbil må selv betale for sitt eget strømforbruk til lading av elbilen fastsatt etter satser bestemt av styret for Garasjelaget.
 • Montering av egen ladeenhet i garasjen eller lading fra stikkontakt i garasje er ikke tillatt.

§8 Overdragelse av andeler

Disposisjonsretten kan kun overdras til medlemmer av Gruakollen Grendelag og må godkjennes av styret i Garasjelaget. Ved salg eller overdragelse skal styret i Garasjelaget kontaktes i forkant. Styret kontrollerer om ny andelshaver kvalifiserer til kjøp/overtagelse av disposisjonsretten. Ved salg/overdragelse skal salgsskjema for andel fylles ut av tidligere og ny andelshaver. Det er normalt at et slikt skifte skjer i forbindelse med salg av eiendom.

Verdien av én andel tilsvarer markedsverdien på den garasje andelshaver disponerer.

§9 Fremleie

Fremleie av disposisjonsretten til sin garasje er tillatt, men kun til medlemmer av Gruakollen Grendelag. Fremleier skal før utleie skjer meddele Garasjelagets styre med navn og adresse på leietaker. Utleier plikter å opplyse leietaker om lagets vedtekter og ordensregler, samt navn på Garasjelagets leder. Både Utleier og leietager plikter å følge Garasjelagets og Gruakollen Grendelags vedtekter.

§10 Adkomst, utvendig og elektrisk anlegg.

            Styret i Garasjelaget har følgende ansvar

 1. Sikre og vedlikeholde adkomst til og fra garasjeanlegget.
 2. Påse at utvendig vedlikehold på garasjeanlegget blir gjennomført.
 3. Vedlikehold av garasjeanleggets strømanlegg. Dette gjelder f.eks. bytting av tilkoblingsledninger til sikringsskap, sikringsskap, utvendige ledninger, kontakter, fotoceller og lyspunkter/lyspærer.
 4. Nødvendig utvidelser av strømtilkoblinger/elektriske artikler utvendig.
 5. Påse at anlegget til enhver tid oppfyller de offentlige krav for drift av denne type anlegg.
 6. Styret kan pålegge den enkelte andelshaver å foreta nødvendig ekstraordinært vedlikehold herunder snømåking. Det skal settes en rimelig frist for gjennomføring av vedlikeholdet. Dersom arbeidet ikke blir utført innen fristen, kan styret gjennomføre arbeidet og kreve kostnadene dekket av andelshaver. I pålegget skal det fremgå konsekvensene av manglende oppfølgning av pålegget.
 7. Større felles utbedringer/vedlikehold på garasjeanleggets må godkjennes av andelshaverne på Grendelagets årsmøte. Med dette forstås kostnader som overstiger kr 5.000 pr andel. Beslutningen avgjøres med simpelt flertall.
 8. Alle nødvendige utbedringer/vedlikehold, som går på sikkerhet, godkjennes av styret.
 9. Gruakollen Grendelag plikter å forsikre samtlige garasjerekker på Gruakollen.

§11 Sanering av en garasje

Dersom en garasje eller garasjerekke er i så dårlig tilstand at den ikke lenger er forsvarlig å bruke, kan styret i Garasjelaget bestemme at garasjen/garasjerekken skal rives/saneres. Styret i Garasjelaget plikter å varsle andelshavere som blir berørt minst 8 uker før sanering.

Kostnader for saneringen belastes de andelseierne som disponeres garasjene.

Vedlegg til §5 Bruksrett (Vedtekter for realsameiet Gruakollen Garasjelag)
Godkjent på årsmøte i Gruakollen Grendelag 16.3.2022

Gate

Nr

GNR

BNR

Nytt
Rekke NR

Nytt
garasjenr.

Garasjeområde

Bjørkealleen

2

67

392

8

73

Bjørkealleen

Bjørkealleen

4

67

342

B-07

3

Bjørkealleen

Bjørkealleen

6

67

343

B-07

4

Bjørkealleen

Bjørkealleen

8

67

344

8

78

Bjørkealleen

Bjørkealleen

10

67

345

8

75

Bjørkealleen

Bjørkealleen

12

67

346

10

105

Bjørkealleen

Bjørkealleen

14

67

299

9

83

Bjørkealleen

Bjørkealleen

16

67

389

10

93

Bjørkealleen

Bjørkealleen

18

67

390

8

80

Bjørkealleen

Bjørkealleen

20

67

340

8

76

Bjørkealleen

Bjørkealleen

22

67

341

8

74

Bjørkealleen

Bjørkealleen

24

67

391

B-07

1

Bjørkealleen

Einerbakken

5

67

484

20

243

Einerbakken 2

Einerbakken

6

67

520

16

201

Einerbakken 1

Einerbakken

7

67

483

21

251

Einerbakken 2

Einerbakken

8

67

519

E1-17

2

Einerbakken 1

Einerbakken

9

67

482

E2-18

6

Einerbakken 2

Einerbakken

10

67

518

16

203

Einerbakken 1

Einerbakken

11

67

481

22

258

Einerbakken 2

Einerbakken

12

67

517

17

218

Einerbakken 1

Einerbakken

13

67

476

E2-18

2

Einerbakken 2

Einerbakken

14

67

516

17

219

Einerbakken 1

Einerbakken

15

67

475

20

242

Einerbakken 2

Einerbakken

16

67

515

E1-16

2

Einerbakken 1

Einerbakken

18

67

514

E1-17

1

Einerbakken 1

Einerbakken

20

67

526

22

255

Einerbakken 2

Einerbakken

22

67

525

16

207

Einerbakken 1

Einerbakken

24

67

524

E1-16

4

Einerbakken 1

Einerbakken

26

67

523

16

204

Einerbakken 1

Einerbakken

28

67

522

E2-18

3

Einerbakken 2

Einerbakken

32

67

499

19

235

Einerbakken 2

Einerbakken

36

67

486

E2-18

1

Einerbakken 2

Einerbakken

38

67

487

19

230

Einerbakken 2

Einerbakken

40

67

474

19

231

Einerbakken 2

Fiolstien

1

67

320

2

28

Granvegen

Fiolstien

1

67

320

B-12

3

Bjørkealleen

Fiolstien

2

67

313

9

81

Bjørkealleen

Fiolstien

3

67

321

10

90

Bjørkealleen

Fiolstien

5

67

322

10

110

Bjørkealleen

Fiolstien

7

67

323

11

126

Bjørkealleen

Fiolstien

8

67

311

11

125

Bjørkealleen

Fiolstien

9

67

283

B-13

6

Bjørkealleen

Fiolstien

10

67

310

10

106

Bjørkealleen

Fiolstien

11

67

282

B-13

3

Bjørkealleen

Fiolstien

12

67

300

B-13

2

Bjørkealleen

Fiolstien

13

67

281

B-12

11

Bjørkealleen

Fiolstien

14

67

286

6

61

Bjørkealleen

Fiolstien

14

67

286

B-13

1

Bjørkealleen

Fiolstien

15

67

280

11

111

Bjørkealleen

Fiolstien

16

67

309

10

94

Bjørkealleen

Fiolstien

16

67

309

B-13

7

Bjørkealleen

Fiolstien

18

67

308

11

127

Bjørkealleen

Fiolstien

19

67

301

10

107

Bjørkealleen

Fiolstien

21

67

302

11

112

Bjørkealleen

Fiolstien

22

67

306

11

122

Bjørkealleen

Fiolstien

24

67

305

B-12

7

Bjørkealleen

Furustubben

1

67

432

8

77

Bjørkealleen

Furustubben

1

67

432

B-07

2

Bjørkealleen

Furustubben

2

67

445

5

52

Furustubben

Furustubben

2

67

445

10

109

Bjørkealleen

Furustubben

3

67

433

4

49

Furustubben

Furustubben

4

67

446

11

130

Bjørkealleen

Furustubben

6

67

440

4

45

Furustubben

Furustubben

7

67

436

F-3

8

Furustubben

Furustubben

8

67

439

F-3

1

Furustubben

Furustubben

9

67

435

4

50

Furustubben

Furustubben

10

67

451

F-3

5

Furustubben

Furustubben

11

67

434

F-3

6

Furustubben

Furustubben

12

67

438

5

53

Furustubben

Furustubben

13

67

403

4

47

Furustubben

Furustubben

14

67

419

F-3

3

Furustubben

Furustubben

15

67

402

4

48

Furustubben

Furustubben

16

67

418

F-3

9

Furustubben

Furustubben

17

67

404

5

58

Furustubben

Furustubben

18

67

417

4

43

Furustubben

Furustubben

19

67

405

6

63

Furustubben

Furustubben

20

67

416

F-3

7

Furustubben

Furustubben

21

67

406

6

62

Furustubben

Furustubben

25

67

408

5

57

Furustubben

Furustubben

27

67

409

6

64

Furustubben

Furustubben

29

67

411

4

46

Furustubben

Furustubben

31

67

410

5

55

Furustubben

Furustubben

33

67

412

F-3

4

Furustubben

Furustubben

35

67

413

F-3

2

Furustubben

Furustubben

37

67

415

6

59

Furustubben

Furustubben

39

67

414

6

60

Furustubben

Granvegen

1

67

287

1

16

Granvegen

Granvegen

3

67

286

1

2

Granvegen

Granvegen

6

67

367

2

26

Granvegen

Granvegen

7

67

289

2

27

Granvegen

Granvegen

8

67

368

1

1

Granvegen

Granvegen

9

67

290

1

14

Granvegen

Granvegen

10

67

369

2

29

Granvegen

Granvegen

11

67

291

5

54

Furustubben

Granvegen

12

67

370

1

11

Granvegen

Granvegen

14

67

371

G-2

3

Granvegen

Granvegen

15

67

294

1

5

Granvegen

Granvegen

16

67

372

G-2

4

Granvegen

Granvegen

17

67

295

1

13

Granvegen

Granvegen

19

67

296

2

25

Granvegen

Granvegen

20

67

380

10

89

Bjørkealleen

Granvegen

21

67

297

G-3

1

Granvegen

Granvegen

22

67

281

B-07

5

Bjørkealleen

Granvegen

23

67

233

G-2

1

Granvegen

Granvegen

24

67

282

9

82

Bjørkealleen

Granvegen

25

67

298

1

3

Granvegen

Granvegen

26

67

284

B-12

2

Bjørkealleen

Granvegen

27

67

293

1

6

Granvegen

Granvegen

28

67

283

10

92

Bjørkealleen

Granvegen

29

67

334

2

24

Granvegen

Granvegen

30

67

394

11

124

Bjørkealleen

Granvegen

30

67

394

K1-23

8

Konvallvegen 1

Granvegen

31

67

335

2

23

Granvegen

Granvegen

32

67

393

10

101

Bjørkealleen

Granvegen

33

67

358

1

4

Granvegen

Granvegen

34

67

385

B-12

6

Bjørkealleen

Granvegen

35

67

359

4

44

Furustubben

Granvegen

36

67

386

10

91

Bjørkealleen

Granvegen

37

67

360

1

8

Granvegen

Granvegen

38

67

387

B-12

5

Bjørkealleen

Granvegen

39

67

361

1

10

Granvegen

Granvegen

40

67

388

9

85

Bjørkealleen

Granvegen

41

67

362

1

7

Granvegen

Granvegen

42

67

314

11

123

Bjørkealleen

Granvegen

43

67

363

G-3

2

Granvegen

Granvegen

45

67

364

2

30

Granvegen

Granvegen

46

67

316

B-12

10

Bjørkealleen

Granvegen

47

67

337

1

12

Granvegen

Granvegen

48

67

317

10

103

Bjørkealleen

Granvegen

49

67

365

1

9

Granvegen

Granvegen

50

67

318

10

98

Bjørkealleen

Granvegen

51

67

338

G-2

2

Granvegen

Granvegen

52

67

319

9

88

Bjørkealleen

Granvegen

54

67

325

11

116

Bjørkealleen

Granvegen

55

67

366

1

15

Granvegen

Granvegen

56

67

324

B-13

5

Bjørkealleen

Granvegen

57

67

425

15

172

Konvallvegen 1

Granvegen

58

67

284

11

120

Bjørkealleen

Granvegen

60

67

326

10

97

Bjørkealleen

Granvegen

61

67

423

15

171

Konvallvegen 1

Granvegen

62

67

385

11

113

Bjørkealleen

Granvegen

63

67

422

B-13

4

Bjørkealleen

Granvegen

64

67

327

11

119

Bjørkealleen

Granvegen

65

67

421

14

157

Konvallvegen 1

Granvegen

66

67

328

B-12

8

Bjørkealleen

Granvegen

67

67

420

11

129

Bjørkealleen

Granvegen

68

67

329

11

118

Bjørkealleen

Granvegen

69

67

502

16

210

Einerbakken 1

Granvegen

70

67

330

9

84

Bjørkealleen

Granvegen

71

67

503

16

200

Einerbakken 1

Granvegen

72

67

331

10

99

Bjørkealleen

Granvegen

73

67

504

16

211

Einerbakken 1

Granvegen

74

67

507

16

206

Einerbakken 1

Granvegen

75

67

505

E1-16

1

Einerbakken 1

Granvegen

76

67

508

17

223

Einerbakken 1

Granvegen

78

67

509

E1-16

3

Einerbakken 1

Granvegen

79

67

513

16

208

Einerbakken 1

Granvegen

80

67

510

16

205

Einerbakken 1

Granvegen

81

67

527

16

202

Einerbakken 1

Granvegen

82

67

511

17

220

Einerbakken 1

Granvegen

83

67

528

16

209

Einerbakken 1

Granvegen

84

67

512

17

222

Einerbakken 1

Granvegen

85

67

529

19

233

Einerbakken 2

Granvegen

86

67

495

20

239

Einerbakken 2

Granvegen

87

67

530

E2-18

5

Einerbakken 2

Granvegen

88

67

494

21

248

Einerbakken 2

Granvegen

89

67

496

21

246

Einerbakken 2

Granvegen

90

67

493

22

252

Einerbakken 2

Granvegen

92

67

492

21

247

Einerbakken 2

Granvegen

93

67

498

20

240

Einerbakken 2

Granvegen

94

67

491

19

232

Einerbakken 2

Granvegen

100

67

488

21

249

Einerbakken 2

Granvegen

102

67

500

20

237

Einerbakken 2

Kløverstien

1

67

395

9

87

Bjørkealleen

Kløverstien

2

67

373

B-12

1

Bjørkealleen

Kløverstien

2

67

373

K1-23

9

Konvallvegen 1

Kløverstien

4

67

374

10

95

Bjørkealleen

Kløverstien

5

67

397

11

132

Bjørkealleen

Kløverstien

6

67

375

B-13

8

Bjørkealleen

Kløverstien

7

67

398

10

177

Bjørkealleen

Kløverstien

8

67

376

9

86

Bjørkealleen

Kløverstien

9

67

303

10

100

Bjørkealleen

Kløverstien

10

67

377

B-12

4

Bjørkealleen

Kløverstien

11

67

304

17

221

Einerbakken 1

Kløverstien

12

67

378

B-12

9

Bjørkealleen

Kløverstien

13

67

471

20

238

Einerbakken 2

Kløverstien

14

67

347

11

121

Bjørkealleen

Kløverstien

15

67

472

E2-18

4

Einerbakken 2

Kløverstien

16

67

348

11

115

Bjørkealleen

Kløverstien

18

67

349

10

108

Bjørkealleen

Kløverstien

20

67

350

B-13

9

Bjørkealleen

Kløverstien

21

67

478

20

241

Einerbakken 2

Kløverstien

22

67

351

B-13

10

Bjørkealleen

Kløverstien

23

67

479

19

234

Einerbakken 2

Kløverstien

26

67

353

10

102

 

Kløverstien

28

67

354

11

117

Bjørkealleen

Kløverstien

30

67

355

10

104

Bjørkealleen

Kløverstien

32

67

356

11

133

Bjørkealleen

Kløverstien

34

67

469

20

244

Einerbakken 2

Kløverstien

36

67

470

19

236

Einerbakken 2

Kløverstien

38

67

468

22

254

Einerbakken 2

Kløverstien

40

67

467

22

257

Einerbakken 2

Kløverstien

42

67

466

21

250

Einerbakken 2

Kløverstien

44

67

465

22

253

Einerbakken 2

Kløverstien

46

67

464

21

245

Einerbakken 2

Konvallvegen

1

67

580

24

321

Konvallvegen 2

Konvallvegen

3

67

579

24

322

Konvallvegen 2

Konvallvegen

5

67

578

24

323

Konvallvegen 2

Konvallvegen

7

67

577

24

320

Konvallvegen 2

Konvallvegen

9

67

576

24

319

Konvallvegen 2

Konvallvegen

10

67

556

14

159

Konvallvegen 1

Konvallvegen

11

67

575

24

318

Konvallvegen 2

Konvallvegen

13

67

574

24

316

Konvallvegen 2

Konvallvegen

14

67

554

10

96

Bjørkealleen

Konvallvegen

16

67

553

K2-26

3

Konvallvegen 2

Konvallvegen

18

67

552

K2-26

4

Konvallvegen 2

Konvallvegen

19

67

571

K2-26

1

Konvallvegen 2

Konvallvegen

20

67

551

K1-23

1

Konvallvegen 1

Konvallvegen

22

67

550

K1-24

4

Konvallvegen 1

Konvallvegen

24

67

549

14

163

Konvallvegen 1

Konvallvegen

25

67

568

K2-26

7

Konvallvegen 2

Konvallvegen

26

67

548

14

160

Konvallvegen 1

Konvallvegen

27

67

567

24

317

Konvallvegen 2

Konvallvegen

28

67

545

K1-24

3

Konvallvegen 1

Konvallvegen

29

67

566

K2-26

2

Konvallvegen 2

Konvallvegen

30

67

546

K1-23

3

Konvallvegen 1

Konvallvegen

31

67

565

K2-26

6

Konvallvegen 2

Konvallvegen

32

67

547

K1-23

2

Konvallvegen 1

Konvallvegen

33

67

564

K2-26

5

Konvallvegen 2

Konvallvegen

34

67

544

K1-24

2

Konvallvegen 1

Konvallvegen

37

67

562

15

174

Konvallvegen 1

Konvallvegen

39

67

561

14

161

Konvallvegen 1

Konvallvegen

40

67

541

K1-23

4

Konvallvegen 1

Konvallvegen

41

67

560

15

169

Konvallvegen 1

Konvallvegen

50

67

455

15

176

Konvallvegen 1

Konvallvegen

52

67

454

15

173

Konvallvegen 1

Konvallvegen

54

67

443

15

168

Konvallvegen 1

Konvallvegen

56

67

442

K1-24

1

Konvallvegen 1

Konvallvegen

58

67

441

14

158

Konvallvegen 1

Konvallvegen

60

67

453

15

170

Konvallvegen 1

Konvallvegen

61

67

450

K1-23

5

Konvallvegen 1

Konvallvegen

62

67

428

15

175

Konvallvegen 1

Konvallvegen

63

67

449

14

162

Konvallvegen 1

Konvallvegen

64

67

429

11

128

Bjørkealleen

Konvallvegen

65

67

448

14

164

Konvallvegen 1

Konvallvegen

66

67

430

11

131

Bjørkealleen

Konvallvegen

67

67

447

K1-23

6

Konvallvegen 1

Konvallvegen

68

67

431

4

51

Furustubben

Konvallvegen

69

67

426

K1-23

10

Konvallvegen 1

Konvallvegen

71

67

427

5

56

Furustubben

Postboks

79

67

266

11

114

Bjørkealleen

Postboks

79

67

266

11

123,5

Bjørkealleen

Postboks

79

67

266

22

256

Einerbakken 2

Postboks

79

67

266

K1-23

7

Konvallvegen 1

 

 

67

309

8

79

Bjørkealleen