Høring - planendring renovasjonsarealer Gruakollen

Høringsfrist: 24.9.2021

Gruakollen Grendelag og HRA har initiert en planendring for å flytte noen arealer til ny renovasjonsløsning på Gruakollen. Denne høringen gjelder kun endringen i arealplanen og ikke om det skal være nedgravde fellesløsninger eller ikke.

Hensikten med planendringen er todelt. HRA ønsker å legge til rette for at det kan etableres nedgravde renovasjonsanlegg på egnede arealer innenfor planområdet. Grendelaget ønsker å flytte renovasjonsarealer for å etablere garasjebygg.

De foreslåtte endringene vil bidra til å oppfylle reguleringsplanens mål om å øke trafikksikkerheten internt i området.

Som innbyggere på Gruakollen ønsker vi at dere kommer med merknader til endringsforslaget. Disse bes sendes til ola.johansen@lunner.kommune.no med «Merknad – Planendring Gruakollen» i emnefeltet. Frist for merknader er 24.09.2021.

Her er link til høringsdokumentet:  Høring av planendring av Detaljregulering for Gruakollen.pdf